Back to top

Sabbath Bible Lessons

Lutanje kroz pustinju (2)

 <<    >> 
1. lekcija Subota, 4. travnja 2020.

Savez milosti

“Nego, ovo je Savez koji ću sklopiti s domom Izraelovim nakon tih dana”, govori Gospodin: “Zakone ću svoje staviti u pamet njihovu i upisati ih u njihova srca; i bit ću im Bog, a oni će meni biti narod." -Hebrejima 8:10

"Novi Savez je bio utemeljen na “boljim obećanjima”, na obećanju o oprostu grijeha i milosti Božjoj koja obnavlja srce i dovodi ga u sklad s načelima Božjeg Zakona." —Patrijarsi i proroci, str. 372.

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, str. 363–373. 

Nedjelja 29. ožujka

1. VJEČNA TAJNA

a. Koliko dugo postoji Božji Savez milosti? Rimljanima 16:25.

"Savez milosti nije nova istina jer u Božjem umu postoji od vječnosti. Zato se zove vječni Savez." —Vjera kojom živim, str. 77.

b. Kada je ovaj Savez milosti potvrđen čovječanstvu obećanjem? Postanak 3:15. Kada je bio u potpunosti potvrđen? Ivan 19:30; Rimljanima 3:25.

"Kraljevstvo milosti osnovano je neposredno nakon čovjekova pada, kada je načinjen plan za spasenje grješnog čovječanstva. Ono je tada postojalo samo u Božjoj namjeri i Njegovom obećanju, a ljudi su vjerom mogli postati njegovim podanicima, no istinski je uspostavljeno tek Kristovom smrću… No kada je Spasitelj umirao i u svome posljednjem dahu povikao: “Svršeno je”, ostvarenje plana spasenja bilo je osigurano. Obećanje spasenja dano grješnom paru u Edenu potvrđeno je. Tada je uspostavljeno kraljevstvo milosti koje je ranije postojalo zahvaljujući Božjem obećanju. "—Velika borba, str. 347. 348.


Ponedjeljak 30. ožujka

2. BLAGOSLOV SAVEZA ZA SVE NARODE

a. Koji blagoslov je Bog obećao Abrahamu pod savezom milosti? Postanak 12:1–3. Tko je obećano „sjeme“? Galaćanima 3:16.

“Krist nije bio sam u izvršavanju svoje velike žrtve. To je bilo ispunjenje saveza sklopljenog između Njega i Njegovog Oca prije polaganja temelja svijeta. Zajednički su ustanovili svečano obećanje da će Krist postati jamstvo za ljudsku rasu ako ih nadvladaju Sotonine prijevare.”—The Youth’s Instructor, 14. lipnja 1900.

b. Što Bog čini ovim savezom za sve koji vjeruju da im samo Krista može dati spasenje? Galaćanima 3:8; Rimljanima 5:1.

“Savez sklopljen s Abrahamom, četiri stotine i trideset godina prije nego što je zakon izgovoren na Sinaju, bio je Savez od Boga potvrđen kroz Krista. To je isto evanđelje koje se nama propovijeda.”—The Signs of the Times, 24. kolovoza 1891.

c. Koje obećanje je Božji Savez s Abrahamom također uključivao i što će prihvaćanje tog obećanja učiniti za onoga koji vjeruje u Krista? Galaćanima 3:14; Ezekiel 36:26, 27.

"Isti Zakon koji je bio napisan na kamenim pločama Sveti Duh je napisao na pločama srca. Umjesto da pokušavamo postići svoju vlastitu pravednost, mi prihvaćamo Kristovu pravednost. Njegova krv čisti naše grijehe. Njegova se poslušnost pripisuje nama. Tada će srce obnovljeno Svetim Duhom donijeti plodove Duha. Mi ćemo Kristovom milošću živjeti životom poslušnosti Božjem Zakonu koji je napisan u našim srcima. Budući da imamo Kristov Duh, mi ćemo hodati kao što je On hodio. On je preko proroka o sebi rekao: “Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.” (Ps. 40:8) Dok je živio medu ljudima, On je rekao: “On me ne ostavlja sama, jer ja uvijek činim što je njemu ugodno.” (Iv. 8:29)" — Patrijarsi i proroci, str. 372.


Utorak 31. ožujka

3. MILOST ZA POSLUŠNOST

a. Zašto je Bog Abrahamu zakletvom potvrdio svoj vječni Savez? Postanak 22:16–18; Hebrejima 6:13–18.

"(Post. 22:18) Ovo obećanje je upućivalo na Krista. Tako ga je razumio Abraham (vidi Gal. 3:8.16), i vjerovao da će Krist oprostiti grijehe. Ovo je bila vjera koja mu je uračunata kao pravednost." —Patrijarsi i proroci, str. 370.

“Bog je na brdu Moriji obnovio svoj Savez potvrđujući svečanom zakletvom blagoslove Abrahamu i njegovu potomstvu u svim budućim naraštajima." — Patrijarsi i proroci, str. 153.

"Abraham je bio čovjek, njegovi osjećaji i sklonosti su bili poput naših, ali on nije zastao i dovodio u pitanje način na koji će obećanje biti ispunjeno ako Izak umre. On nije odlagao da se raspravi sa svojim ranjenim srcem. Znao je da su Božji zahtjevi pravedni i on je izvršio zapovijed do posljednje riječi." -Patrijarsi i proroci, str. 153.

b. Što pokazuje da će poslušnost Božjem Zakonu uvijek biti vidljiva u životu onih koji su pod savezom milosti? Postanak 26:5.

"Ovaj zavjet s Abrahamom je podupirao autoritet Božjeg Zakona. Gospod se ukazao Abrahamu i rekao: “Ja sam El Šadaj — Bog Svesilni, mojim hodi putem i neporočan budi.” (Post. 17:1) Božje svjedočanstvo o njegovom vjernom sluzi bilo je: “Abraham je slušao moj glas i pokoravao se mojim zapovijedima, mojim zakonima i odredbama!” (Post 25:6) I Bog mu je rekao: “Savez svoj sklapam između sebe i tebe – Savez svoj za vjekove: ja ću biti Bogom tvojim i tvoga potomstva poslije tebe.” (Post 17:7) "— Patrijarsi i proroci, str. 370.

"Apostol Pavao jasno pokazuje odnos između vjere i Zakona u novom Savezu. On kaže: “Dakle: opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu.” “Ukidamo li tako vjerom Zakon? Daleko od toga! Naprotiv, tim Zakon utvrđujemo.” “Doista, ono što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela bio nemoćan”, on nije mogao opravdati čovjeka jer čovjek zbog svoje grješne naravi nije mogao držati Zakon, “ostvario je Bog: poslao je, radi grijeha, svoga vlastitog Sina u obličju grešnog tijela i osudio grijeh u tijelu, da bi se u nama, koji ne živimo po tijelu, nego po Duhu, ispunio pravedni zahtjev Zakona.” (Rim 5:1; 3:31; 8:3.4)" — Patrijarsi i proroci, str. 373.


Srijeda 1. travnja

4. SAVEZ NA SINAJU

a. Zašto je ustanovljen ponovni Savez na Sinaju i koja je bila njegova svrha? Ponovljeni zakon 4:35–37.

"Narod je u ropstvu u velikoj mjeri zaboravio Boga i načela Abrahamova Saveza. Bog mu je izbavljenjem iz Egipta pokušao otkriti svoju silu i milost kako bi ga naveo da ga ljubi i vjeruje mu. On ga je preveo preko Crvenog mora, gdje je, zbog Egipćana koji su ga progonili, bijeg izgledao nemoguć, da bi razumio svoju bespomoćnost i potrebu za božanskom pomoći, a onda mu je donio izbavljenje. Tako su Izraelci bili ispunjeni ljubavlju i zahvalnošću prema Bogu i povjerenjem da će im njegova sila pomagati. On ih je vezao za sebe kao njihov Izbavitelj iz tjelesnog ropstva.

Ali u njihove umove je trebalo usaditi jednu veću istinu. Živeći usred idolopoklonstva i pokvarenosti oni nisu imali istinsku predodžbu o Božjoj svetosti, o veličini grijeha u vlastitim srcima, njihovoj potpunoj nesposobnosti da sami poslušaju Božji Zakon i potrebi za Spasiteljem. Oni su sve ovo tek trebali naučiti." —Patrijarsi i proroci, str. 371.

b. Zašto se Savez učinjen s Abrahamom naziva „novi“ Savez iako je učinjen prije saveza na Sinaju? Hebrejima 9:16–20.

"Premda je ovaj Savez sklopljen s Adamom i obnovljen s Abrahamom, on nije mogao biti potvrđen sve do Kristove smrti. On je postojao na temelju Božjeg obećanja od prvog nagovještaja otkupljenja, a prihvaćan je vjerom. Ipak, kad ga je Krist potvrdio, nazvan je novim Savezom. Božji Zakon je bio temelj Saveza koji je jednostavno bio dogovor za vraćanje ljudi u sklad s božanskom voljom, stavljajući ih u položaj u kojem mogu slušati Božji Zakon.

Prvi sporazum, koji Sveto pismo naziva stari Savez, sklopljen je između Boga i Izraela na Sinaju, a potvrđen je krvlju žrtava. Abrahamov Savez je potvrđen Kristovom krvlju i naziva se drugi ili novi Savez, jer je krv kojom je zapečaćen prolivena nakon krvi prvog Saveza. "— Patrijarsi i proroci, str. 370, 371.


Četvrtak 2. travnja

5. OSLOBOĐENJE OD DUHA ROPSTVA

a. Što Izraelci nisu shvatili kad su sklapali Savez na Sinaju? Izlazak 24:7; Rimljanima 10:2, 3; Ivan 15:5.

"Narod nije shvatio…, da je bez Krista nemoguće držati Božji Zakon te su oni spremno sklopili Savez s Bogom. Uvjereni da sami mogu postići pravednost, oni su izjavili: “Sve što je Jahve rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo.” (Izl. 24:7)" —Patrijarsi i proroci, str. 371, 372.

b. Kako mi danas možemo biti u opasnosti da učinimo istu pogrešku koju su učinila djeca Izraela na Sinaju? Rimljanima 8:15.

“Duh ropstva se stvara pokušavanjem življenja u skladu sa zakonskom religijom, kroz nastojanje da ispunimo zahtjeve zakona svojom vlastitom snagom. Za nas postoji nada jedino ako dođemo pod Abrahamov Savez, koji je savez milosti kroz vjeru u Isusa Krista.”—The Youth’s Instructor, 22. rujna 1892.

“Svaka vjerska služba, bez obzira koliko privlačna i skupa, koja nastoji zaslužiti Božju naklonost, svo mučenje tijela, svo ispaštanje i mukotrpan rad kako bi zadobili oproštenje grijeha i božansku naklonost – sve što nas sprječava da ovisimo jedino o Kristu, je mrsko u Božjim očima. Ne postoji druga nada za čovjeka osim da odustane od svoje pobune, svojeg otpora Božjoj volji i samoga sebe, grešnika koji je spreman propasti te da se preda Božjoj milosti. Možemo biti spašeni jedino kroz Krista.”—The Signs of the Times, 24. kolovoza 1891.


Petak 3. travnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE

1. Zašto je savez milosti nazvan vječnim savezom?

2. Kako sam ja danas blagoslovljen savezom sklopljenim s Abrahamom?

3. Što je Bog obećao učiniti za mene pod savezom milosti?

4. Zašto je savez milosti nazvan „novi“ savez?

5. Kako mogu osigurati da danas budem pod savezom milosti?

 <<    >>