Back to top

Betreffende COVID-19 | Een bericht van de president

February 2, 2020

Roanoke 13 maart 2020

 

Beste Zevende Dags Adventisten Reformatie Beweging familie over de hele wereld,

 

Moge de vrede van onze Heere Jezus Christus met ieder van u zijn.

Wij hebben de ontwikkeling van de algemeen verbreide coronavirus in de afgelopen dagen allemaal gevolgd, aangezien deze bijna elk deel van de wereld heeft bereikt. Als gemeente willen wij een goede gezondheid bevorderen bij al onze leden en degenen, met wie wij in contact komen.

 

Daarom zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken om onze gemeente-gezinsleden te adviseren om hun best te doen om besmetting te voorkomen en om verspreiding naar anderen te vermijden.

 

Als hervormers moeten wij doorgaan met de gezondheidsreformatie uit te leven, die ons is getoond en onze voeding, slaap, lichaamsbeweging, hygiëne en alle aan de gezondheid gerelateerde gewoonten verbeteren. Als wij ons deel doen, kunnen wij gerust vertrouwen, dat de Heer, onze God, voor ons zal zorgen en niets met ons zal laten gebeuren, dat niet volgens Zijn wil is.

 

Wie veroorzaakt dit soort epidemie?

“Satan gebruikt ook de natuurelementen om zijn oogst van onvoorbereide zielen binnen te halen… God beschermt Zijn schepselen en bouwt een muur rondom hen om ze te beveiligen tegen de macht van de verdelger. Maar de christelijke wereld heeft Gods wet veracht en de Heere zal precies doen, wat Hij heeft gezegd: Hij zal Zijn zegeningen en Zijn beschermende hand terugtrekken van de aarde en van de mensen, die in opstand komen tegen Zijn wet en Zijn onderrichtingen, en anderen verplichten hetzelfde te doen…

 

Terwijl hij zich voordoet als de grote heelmeester van de mensheid, die alle ziekten kan genezen, zal hij ziekten en rampen veroorzaken, waardoor dichtbevolkte steden worden verwoest en een troosteloze aanblik bieden. Hij is daar nu al mee bezig. Satan oefent zijn macht uit door ongelukken en rampen te land en ter zee, door geweldige branden, door ontzettende tornado’s en zware hagelstormen, door stormen, overstromingen, cyclonen, vloedgolven en aardbevingen op vele plaatsen en in vele vormen. Hij vernietigt te velde staande gewassen, waardoor er hongersnood en ellende komt. Hij verontreinigt de lucht met dodelijke stoffen en duizenden komen om door deze verpesting. Deze rampen zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen en steeds noodlottiger worden. Mens en dier zullen worden vernietigd. ‘De aarde treurt, verwelkt… de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners; omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken’ (Jesaja 24:4-5).” –De Grote Strijd, blz. 544-545.

 

Wend bevreesde harten tot de Vader

Hoewel het voor velen een tijd van vrees is, kunnen wij ons hoofd opheffen en ons verheugen over het feit, dat onze verlossing dichterbij is dan ooit:

‘En alsdan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is’ (Lukas 21:27-28).

 

Wij kunnen van deze gelegenheid gebruik maken, wanneer mensen in zo'n onzekerheid over de toekomst leven om aan hen te vertellen, dat de oplossing voor de problemen van onze wereld en voor elk persoonlijk probleem, waarmee wij worden geconfronteerd, spoedig komt. Jezus is de oplossing voor alle problemen, en Hij staat op het punt Zijn belofte na te komen om naar deze wereld terug te keren en degenen, die met Hem hebben geleefd, naar een veel betere wereld te brengen dan deze. Hij brengt ons spoedig thuis!

De komst van Jezus en de oprichting van Zijn rechtvaardig koninkrijk zijn nabij.

 

Gemeentelijke activiteiten

Wat betreft de bijeenkomsten in onze gemeenten moedigen wij de leden aan om normaal te blijven vergaderen, met uitzondering van gevallen waarin redelijke bezorgdheid dit voorkomt (waar men meer kwetsbaar en meer vatbaar is om te lijden of zelfs te sterven in geval van het oplopen van dit virus) of op plaatsen waar autoriteiten bijeenkomsten verboden hebben vanwege het risico van verspreiding van de ziekte.

 

Zoals altijd moeten wij de autoriteiten gehoorzamen als instrumenten van God, voor zover het niet in strijd is met onze gehoorzaamheid aan Hem. (Romeinen 13:1; Handelingen 5:29).

 

Het opvolgen van instructies om ziekte te voorkomen is onze christelijke plicht.

 

Niet samenkomen, als wij dit doen om te voorkomen, dat wij onszelf en anderen in gevaar brengen, mag dat niet als gebrek aan geloof worden beschouwd. Wij moeten zo goed mogelijk voor de tempel van God zorgen. ‘Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?’ (1 Korinthe 6:19).

 

Integendeel, als er duidelijke risico's zijn en wij onszelf daar onnodig aan blootstellen, wordt het verwaandheid. ‘’En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken’ (Lukas 4:12).

Laten wij trouw zijn aan onze hemelse Vader, en als het Zijn wil is, kan Hij ons bewaren voor dit kwaad.

 

In het geval, dat God een ander plan heeft voor iemand van u, en u bent positief getest op het virus, bedenk dan, dat God voor u zorgt en Hij is de Grote Heelmeester. Hij heeft u lief en zal u in Zijn liefdevolle armen dragen om de beproeving te doorstaan, ​​die u misschien moet doorstaan.

 

Moge God in Zijn barmhartigheid en genade ons onderscheidingsvermogen en kracht geven om Zijn wil te doen en Zijn naam onder alle omstandigheden te verheerlijken.

 

Uw broeder in de Zalige Hoop, Eli Tenorio.